Katalog
produktów
E-Commerce Kontakt

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017 Elite logo Logo Fondazione Bonatti

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Mając na celu wpieranie naszej idei zrównoważonej przyszłości, przestawiamy aktualne i przyszłe zobowiązania naszej firmy dotyczące spraw społecznych i środowiskowych. Ta wizja jest w rzeczywistości nieodłączną częścią naszej kultury korporacyjnej. Kultury, którą każdego dnia budujemy i promujemy wspólnie ze wszystkimi naszymi interesariuszami – a w tej kulturze zrównoważony rozwój jest elementem kluczowym.

Zrównoważony rozwój kulturowy w programach politycznych i instytucjonalnych to koncepcja powiązana z kwestiami gospodarczymi i społeczno-środowiskowymi, która skłania nas do ponownego przemyślenia dziedzictwa kulturowego społeczności jako elementu strategicznego dla teraźniejszości i przyszłości następnych pokoleń. W tym kontekście kultura, środowisko i relacje społeczne stają się priorytetami, które należy pielęgnować, szczególnie w scenariuszu niepewności społeczno-gospodarczej i niestabilności geopolitycznej, które w ostatnich latach miały znaczące konsekwencje dla naszego społeczeństwa.

Na naszej drodze ku zrównoważonemu rozwojowi, kultura staje się motorem zmian, konstruktywną dźwignią zdolną do wdrażania zmian. Rzeczywiście to dzięki niej jesteśmy w stanie realizować swoje cele i inspirować zrównoważone, przyjazne środowisku i ludziom zachowania: zarówno wewnętrznie, wobec naszych pracowników, jak i zewnętrznie, wobec tych, z którymi mamy kontakt na co dzień.


Raport zrównoważonego rozwoju

Poprzez ten dokument pragniemy podzielić się zobowiązaniami, instrumentami i celami, które wyznaczyliśmy, aby przyczynić się do osiągnięcia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Kodeks etyczny

Kodeks postępowania jest użytecznym narzędziem umożliwiającym ciągłą ochronę uczciwości, wartości firmy i personelu. Jest to zbiór pozytywnych zasad i reguł postępowania, które Metal Work zdecydowało się przyjąć dobrowolnie i upublicznić jako konkretny wyraz zamiarów firmy wobec osób, z którymi się styka.

Kultura i sztuka

Metal Work oraz mecenat artystyczny i kulturalny zawsze szły w parze.
"Wspieramy sztukę i kulturę, ponieważ nasze wartości wykraczają poza naszą pracę".

Green philosophy

Metal Work zawsze zwracał uwagę na zrównoważony rozwój i redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu w naszych biurach i fabrykach wprowadziliśmy zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju ekologicznego. Małe rzeczy mogą zrobić różnicę.